OS FELICES ANOS 20_1ª PARTE

Unha vez rematada a IGM os países contendentes intentaron volver á normalidade canto antes. A Guerra orixinou grandes perdas humanas e económicas, sobre todo a perda da importancia de Europa no panorama mundial en beneficio dos EE.UU.

Os estados belixerantes sufriron enormes gastos intentaron sufragalos emitindo máis moeda, coa conseguinte inflacción e solicitando préstamos a EE.UU, ao remate da Guerra foi o principal acreedor do mundo.

Por outra parte, a sinatura dos Tratados de Paz deron lugar a un novo mapa europeo (ver o tema 6) rompendo vínculos económicos tradicionais e aumentando as barreiras aduaneiras e hai que engadir o illamento de Rusia no seu intento de evitar que a Revolución se extendese ao resto do mundo. O problema alemán foi doble, a pesar das novas fronteiras que lle foran impostas non recoñecían ningún dos novos estados e tampouco aceptaban que a responsabilidade económica da Guerra recaíse exclusivamente sobre eles (máis de 130.000 millóns de marcos ouro a pagar en 42 anualidades a repartir entre diversos estados porcentualmente segundo o nivel de exportacións alemanas, 52% a Francia, 25% a Gran Bretaña, 10% Italia, etc.)

Entre 1920-1921 produciuse unha forte crise económica, algúns pensaron que era unha crose típica de "reconversión", o paso dunha economía de guerra a unha economía de paz de libre competencia. Algunhas medidas se adoptaron nestos momentos para intentar solventar esta situación.

  1. Os problemas monetarios foron tratados na Conferencia de Xénova en 1922, se acorda estabilizar as moedas e garantir o seu valor mediante a súa convertibilidade en ouro (gold standard ou patrón ouro) ou determinar as moedas fortes directamente convertibles en ouro como o dolar ou a libra esterlina (golden echange standard) para os pagos internacionais, acordo máis tardío, cara o 1944.
  2. Pacto de Briand-Kellog en 1928 no que se renuncia expresamente á guerra como medio para solventar conflictos entre os estados, evidentemente xa sabes que a historia demostrou o contrario, pero no tema seguinte veremos a IIGM e nos xuízos de Nuremberg serviron de fundamentación para acusar a Alemaña de crimes contra a paz.

Briand á dereita, Kellog á esquerda

Comentarios