DESEÑANDO PORTADAS DE PRENSA

Unha das propostas feitas para potenciar as competencias nos meus alumnos foi a de ter que deseñar unha portada de periódico (tamén poidera ser de revista ou calquera outro tipo de publicación), na que se recollese como noticia a destacar o detonante do inicio da IIGM. Para esta tarefa dividiuse a clase en pequenos grupos de tres ou catro persoas as cales tiveron que achegar información sobre este feito concreto e tamén incluír outras novas relacionadas coas causas profundas da IIGM.


A contribución da actividade ao desenvolvemento das competencias son as seguintes:

Competencia social e cidadá: coñecer a realidade social e o pasado histórico e participar de maneira constructiva en actividades grupais.
  • Coñecemento e interacción co mundo físico: coñecer os ámbitos xeopolíticos en que se enmarca o conflicto.
  • Tratamento da información e competencia dixital: analizar información procedente de diferentes fontes. Achegar información en internet. Manexar programas de deseño, retoque fotográfico e/ou similares.
  • Competencia lingüística: Argumentar explicacións empregando vocabulario histórico.
  • Competencia matemática: Interpretar datos cuantitativos.
  • Competencia para aprender a aprender. Relacionar e sintetizar contidos do tema e os obtidos na procura de información.
  • Autonomía e iniciativa persoal: tomar decisións e planificación do proceso da actividade proposta.

Este tipo de actividades busca enfrontar ao alumnado a situacións que os leven a aplicar aquelo que aprenden como ferramenta para resolver problemas e estimulan as súas habilidades e desenvolven outras novas. Aprender non é só almacenar información, senon que temos que relacioala e interiorizala e sumar experiencias onde tamén os erros forman parte indispensable do proceso de aprendizaxe para finalmente acabar reforzando a súa autoesima.

Algunha idea para deseñar portadas de periódico pódense obter pinchando neste enlace, ou ben neste outro.

A modo de exemplo básico un deseño feito co Publisher 2007 cunha das plantillas predeterminadas de boletíns. Este é o exemplo da portada.Comentarios